SCROLL DOWN FOR ENGLISH – PÅ SVENSKA SE NEDAN

 1. Saparomäen toiminnan lähtökohtana on tarjota koti pääasiassa niin sanotuille tuotantoeläimille, jotka muuten tapettaisiin. Turvakodissa eläimille taataan mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen ja annetaan mahdollisimman hyvä ja arvokas loppuelämä.
 2. Turvakoti ei ole sama kuin kotieläinpiha. Turvakoti voi ottaa tietyin järjestelyin vastaan vieraita, mutta vain eläinten ehdoilla. Eläimet eivät ole näyttelyesineitä, ja vierailuissa on otettava erityisesti huomioon eläinten hyvinvointi.
 3. Yksi keskeisimmistä turvakodin toimintamuodoista on koulutus- ja tiedotustyö. Turvakoti tarjoaa ihmisille puitteet tutustua muihin eläinlajeihin tuntevina ainutlaatuisina yksilöinä ja persoonina.
 4. Saparomäki pyrkii toiminnassaan huomioimaan ympäristönäkökulmat  parhaalla mahdollisella tavalla.
 5. Saparomäen periaatteiden lähtökohtana on tunnustaa, että eläin on itseisarvoinen yksilö eli sen arvo ei riipu siitä, millaista hyötyä siitä ihmiselle on. Kunkin eläinyksilön elämä on arvokas sinänsä, eikä sitä tule tuhota tai muuten vahingoittaa.
 6. Eläimen intressi omaan hyvinvointiinsa ja elämään tulee ottaa yhtäläisesti huomioon ihmisen samankaltaisten intressien kanssa. Kullakin eläimellä on halu elää, ja tätä kunnioitetaan. Kuitenkin siinä tapauksessa, että eläin on hyvin sairas eikä sairautta voi enää hoitaa ja vaikuttaa siltä, että eläimen elämänhalu on mennyt, on eutanasia hyväksyttävä. Eutanasia on tehtävä kivuttomasti.
 7. Saparomäen turvakoti edistää veganismia, elämäntapaa, jossa eläimelle ei aiheuteta kärsimystä ja kuolemaa ihmisen vähempiarvoisten intressien kuten makutottumusten, materiaalisen elintason tai viihteen vuoksi.
 8. Saparomäki ei hyväksy toiminnassaan kenenkään syrjintää minkään tekijän, kuten lajin, sukupuolen, etnisen ryhmän tai seksuaalisen suuntautumisen, perusteella.
 9. Saparomäki on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka rahoittaa toimintaansa muun muassa lahjoituksin, jäsenmaksuin, projektiavustuksin sekä vegaanisella myyntitoiminnalla. Yhdistys ei koskaan myy mitään eläinperäistä eikä myöskään maksa eläimistä mitään.

PRINCIPER

 1. Utgångspunkten för Djurfristaden Saparomäkis verksamhet är att erbjuda ett hem huvudsakligen för så kallade produktionsdjur som annars skulle avlivas. I skyddshemmet garanteras djuren en möjlighet till arttypiskt beteende och ges en möjlighet till ett gott och värdigt liv.
 2. Skyddshemmet är inte en husdjursgård. Skyddshemmet kan med vissa arrangemang ta emot gäster men endast på djurens villkor. Djuren är inte utställningsföremål och vid besök ska man särskilt beakta djurens välfärd.
 3. Ett av skyddshemmets väsentligaste verksamhetsformer är utbildnings- och informationsarbete. Skyddshemmet erbjuder människor en omgivning där de kan bekanta sig med andra djurarter som kännande unika individer och personligheter.
 4. Djurfristaden Saparomäki eftersträvar i sin verksamhet att miljöperspektiven observeras på bästa möjliga sätt.
 5. Utgångspunkten för Djurfristaden Saparomäkis principer är att erkänna att djuren är individer med egenvärde, alltså beror djurens värde inte på hurdan nytta de tillför människan. Varje djurs liv är värdefullt i sig och får inte förstöras eller skadas på annat sätt.
 6. Djurens intresse för eget välmående och liv ska beaktas på samma sätt som människans likartade intressen. Varje djur vill leva och detta respekteras. Om ett djur dock är mycket sjukt och inte kan vårdas och det verkar som att djuret tappat sin livslust godkänns eutanasi. Eutanasin måste utföras smärtfritt.
 7. Djurfristaden Saparomäki främjar veganism, en livsstil där man inte orsakar lidande och död för djur för människors lägre värda intressen såsom smakvanor, materiell levnadsnivå eller underhållning.
 8. Djurfristaden Saparomäki godkänner inte i sin verksamhet någon slags diskriminering på grund av någon faktor såsom art, kön, etnisk grupp eller sexuell läggning.
 9. Djurfristaden Saparomäki är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som finansierar sin verksamhet bland annat med donationer, medlemsavgifter, projektbidrag samt vegansk försäljningsverksamhet. Saparomäki säljer aldrig något tillverkat av djur, och betalar inget för djur.

OUR MISSION

 1. The primary function of Saparomäki animal sanctuary is to provide a home for so-called farm animals who would otherwise be slaughtered. The sanctuary guarantees its inhabitants an environment that supports species-specific behaviour and takes every measure to ensure that the remainder of their lives is comfortable and dignified.
 2. An animal sanctuary is not a petting zoo. With certain restrictions, the sanctuary will be able to receive visitors but only on the animals’ own terms. The animals are not showpieces and the visits have to be conducted with their well-being in mind.
 3. One of the key functions of Saparomäki is to educate and inform. The sanctuary will give the public an opportunity to get to know non-human animals as sentient beings who have their own unique personalities.
 4. Saparomäki is committed to being as environmentally friendly as possible.
 5. Our mission is based on the recognition that every animal is an individual with their own inherent worth which is independent of an animal’s usefulness for humans.  Every individual animal’s life is valuable in its own right, and animals should never be harmed or killed.
 6. A non-human animal’s interest in well-being and a good life will be considered equal to similar human interests. Every animal has a will to live that must be respected. However, euthanasia is accepted as an option in cases where an animal is very ill, the illness can no longer be treated, and the animal appears to have lost its will to live. In such cases euthanasia must be carried out without causing pain to the animal.
 7. Saparomäki sanctuary promotes veganism, a way of life where people refuse to cause animals suffering or death in order to satisfy non-essential human interests such as culinary preferences, entertainment or the consumption of luxury items.
 8. Saparomäki will not tolerate discriminationbased on such factors as species, gender, ethnic group or sexual orientation.
 9. Eläinten turvakoti Saparomäki ry. is a politically and religiously independent association funded by, e.g., donations, membership fees, project grants and selling vegan goods. Saparomäki never sells any products of animal origin nor pays for animals.