1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eläinten turvakoti Saparomäki ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista nimeä Saparomäki. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä yhdistykseksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten oikeuksia ja kyseenalaistaa eläinten taloudellinen hyväksikäyttö. Yhdistys pyrkii edistämään eläinten mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen ja parantamaan eläinten hyvinvointia. Yhdistys kannattaa vegaanista elämäntapaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys perustaa turvakodin ensijaisesti tuotantoeläimille. Eläimistä huolehtimisen lisäksi yhdistys tekee tiedotus- ja koulutustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää eläinoikeus- sekä varainkeruutapahtumia ja -tempauksia.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistys voi tehdä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten ja yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneet samojen päämäärien ajamiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ylläpitää kahvilaa, järjestää myyjäisiä sekä myydä toimintaansa tukevia jäsentuotteita. Yhdistys ei koskaan myy mitään eläinperäistä.

3. Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut aktiivisesti yhdistyksen hyväksi ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen eikä toimi yhdistystä vastaan. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, kuukausijäseniä, yhteisöjäseniä tai erityisjäseniä.

Kannatus-, kuukausi-, yhteisö- tai erityisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallituksen niin päättäessä jäsenmaksu voidaan maksaa useammassa erässä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Jäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus erikseen jokaiselle jäsenryhmälle. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen varsinaisten jäsenten keskuudesta vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen (3–6) jäsentä, joista vuosikokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenmäärää voidaan kasvattaa vuosittain korkeintaan yhdellä jäsenellä korkeintaan kuuteen (6) jäseneen asti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on hallituksen jäsenistä erovuorossa noin kolmannes. Perustamisvuonna hallitukseen valitaan yksi jäsen kolmeksi (3) vuodeksi, yksi kahdeksi (2) ja yksi yhdeksi (1) vuodeksi. Tämän jälkeen jokainen jäsen valitaan kolmeksi vuodeksi.

Hallitukseen voidaan valita vain sellaisia henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet. Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä vastaa kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuuden viikon kuluessa.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa vähintään edellisenä vuonna tai kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta on äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Muilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilöäänestykset suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos joku varsinainen jäsen niin haluaa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi (5) päivää (vuosikokoukset vähintään 14 päivää) ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen virallisilla internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.