Eläinten turvakoti Saparomäki ry:n tietosuojaseloste
(päivitetty 18.3.2019).


1. Rekisterinpitäjä

Eläinten turvakoti Saparomäki ry
Y-tunnus: 2636334-4

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Sähköpostiosoite: info@saparomaki.fi
Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja Eveliina Lundqvist
Puhelin: +358 (0) 44 770 3197

Eläinten turvakoti Saparomäki ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), muuta sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”tietosuojaseloste” tai ”seloste”) kerrotaan miten ja mihin tarkoituksiin Eläinten turvakoti Saparomäki ry rekisterinpitäjänä (jäljempänä ”Eläinten turvakoti Saparomäki ry”, ”rekisterinpitäjä” tai ”yhdistys”) kerää ja käsittelee rekisteröityjen eli Eläinten turvakoti Saparomäki ry:n tukijoiden (jäsenten, lahjoittajien ja vapaaehtoisten) (jäljempänä ”rekisteröidyt” tai ”tukijat/jäsenet”) henkilötietoja.

2. Henkilötietojen kerääminen

Eläinten turvakoti Saparomäki ry kerää ja käsittelee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka rekisteröity antaa yhdistykselle asioidessaan yhdistyksen kanssa, esimerkiksi liittyessään yhdistyksen jäseneksi.

Useimmissa tapauksissa yhdistys kerää vain seuraavat tiedot:
· Nimitiedot (etunimi ja sukunimi)
· Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
· Syntymäaika tai ikä
· Maksutiedot (esim. maksun eräpäivä ja suorittamispäivä, laskutustiedot)
· Jäseniltä jäsenyystiedot (esim. liittymispäivämäärä, eroamispäivämäärä, jäsenyyden laji)

Lisäksi yhdistys saattaa kerätä seuraavia tietoja:
· Luvat ja suostumukset (esimerkiksi suoramarkkinointilupa tai -kielto)
· Kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot
· Kyselyihin liittyvät tiedot
· Tukijahistoriatiedot
· Muut rekisteröidyn suostumuksellaan antamat tiedot


3. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Eläinten turvakoti Saparomäki ry kerää ja käsittelee vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan yhdistyksen toiminnan harjoittamiseen ja tukijasuhteiden kehittämiseen.

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin:
· Jäsenyyttä koskeva tiedotus ja viestintä
· Eläinten turvakoti Saparomäkeä koskeva lahjoitus- ja markkinointiviestintä
· Yhdistystä ja sen hallinnoimaa eläinten turvakoti Saparomäkeä koskeva yleinen tiedotus ja viestintä
· Rekisterin ylläpito ja hallinta
· Yhdistyksen ja jäsenen välisen tukijasuhteen kehittäminen ja hallinta, mukaan lukien päättyneet tukijasuhteet tässä selosteessa määritellyn henkilötietojen säilyttämisajan aikana
· Lahjoitusten ja jäsenmaksujen käsittely

Eläinten turvakoti Saparomäki ry käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja luottamuksellisesti. Rekisteröityjen tietoja käsittelevät ainoastaan yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt. Sähköisen viestinnän tehostamiseksi saatamme lisäksi käyttää kolmansia osapuolia, kuten uutiskirjetyökalujen tarjoajia, tietojen käsittelyyn. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin. Antamalla henkilötietonsa Eläinten turvakoti Saparomäki ry:lle tietojen antaja hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ja antaa yhdistykselle luvan kerätä, säilyttää ja käsitellä tietojaan selosteessa kuvatulla tavalla.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tukijoiden (jäsenten ja lahjoittajien) henkilötietoja säilytetään tukijasuhteen ajan sekä kaksi vuotta tukijasuhteen päättymisen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan rekisteristä, mikäli niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

5. Tietoturva

Rekisterinpitäjä huolehtii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämistä asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksen on suojata henkilötiedot häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi tietojen käsittelyssä ja tallentamisessa noudatetaan tietoturvallisia käytäntöjä, ja henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työ- tai luottamustehtäviensä hoitamiseksi.

On kuitenkin huomattava, että kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia ei ole lainsäädännön edellyttämin toimenpiteinkään mahdollista estää. Mahdollisissa henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa rekisterinpitäjä ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 86 artiklan mukaisesti viipymättä silloin, kun tämä tietosuojaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia ja vapauksia koskevan suuren riskin.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä kerätyt tiedot varmistuakseen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Rekisteröidyllä on oikeus oikaista ja päivittää virheelliset, vanhentuneet tai epätäydelliset tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai jos jokin muu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 17 määritelty poistamisen peruste täyttyy.

Tarkistuspyynnöt sekä korjaus-, täydennys- ja poistopyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@saparomaki.fi tai postitse yllä mainittuun postiosoitteeseen. Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan ei käsitellä asianmukaisesti, hänellä on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa www.tietosuoja.fi.

7. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Eläinten turvakoti Saparomäki ry:llä on oikeus päivittää tietosuojaselostetta esimerkiksi toiminnan kehittyessä ja laajentuessa. Tietosuojaselosteen päivittämisestä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

8. Yhteydenotot

Lisätietoja Eläinten turvakoti Saparomäki ry:lle luovutettujen tietojen tietosuojasta saa ottamalla yhteyttä Saparomäkeen. Yhteystiedot löytyvät ensimmäisestä kohdasta sekä esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.saparomaki.fi.